Аудиокнига Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории

Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории12:30:04
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_01_02_Sofiya Paleolog
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_01_03_Sofiya Paleolog
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_01_04_Sofiya Paleolog
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_01_05_Sofiya Paleolog
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_01_06_Sofiya Paleolog
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_01_07_Sofiya Paleolog
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_01_08_Sofiya Paleolog
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_01_09_Sofiya Paleolog
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_02_01_Spor o monastyrskih imuschestvah
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_02_02_Spor o monastyrskih imuschestvah
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_02_03_Spor o monastyrskih imuschestvah
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_02_04_Spor o monastyrskih imuschestvah
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_02_05_Spor o monastyrskih imuschestvah
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_02_06_Spor o monastyrskih imuschestvah
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_03_01_Maksim Grek
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_03_02_Maksim Grek
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_03_03_Maksim Grek
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_03_04_Maksim Grek
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_03_05_Maksim Grek
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_03_06_Maksim Grek
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_03_07_Maksim Grek
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_03_08_Maksim Grek
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_03_09_Maksim Grek
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_03_10_Maksim Grek
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_03_11_Maksim Grek
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_03_12_Maksim Grek
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_03_13_Maksim Grek
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_04_01_Svyatye podvizhniki i blagovestniki
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_04_02_Svyatye podvizhniki i blagovestniki
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_04_03_Svyatye podvizhniki i blagovestniki
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_04_04_Svyatye podvizhniki i blagovestniki
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_04_05_Svyatye podvizhniki i blagovestniki
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_04_06_Svyatye podvizhniki i blagovestniki
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_05_01_Nachalo tsarstvovaniya Ioanna Groznogo
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_05_02_Nachalo tsarstvovaniya Ioanna Groznogo
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_05_03_Nachalo tsarstvovaniya Ioanna Groznogo
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_05_04_Nachalo tsarstvovaniya Ioanna Groznogo
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_05_05_Nachalo tsarstvovaniya Ioanna Groznogo
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_06_01_Sobory v Moskve
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_06_02_Sobory v Moskve
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_06_03_Sobory v Moskve
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_06_04_Sobory v Moskve
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_06_05_Sobory v Moskve
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_06_06_Sobory v Moskve
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_06_07_Sobory v Moskve
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_06_08_Sobory v Moskve
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_06_09_Sobory v Moskve
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_06_10_Sobory v Moskve
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_06_11_Sobory v Moskve
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_07_01_Religioznye spory
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_07_02_Religioznye spory
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_07_03_Religioznye spory
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_07_04_Religioznye spory
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_07_05_Religioznye spory
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_07_06_Religioznye spory
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_07_07_Religioznye spory
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_07_08_Religioznye spory
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_07_09_Religioznye spory
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_08_01_Padenie Silvestra
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_08_02_Padenie Silvestra
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_08_03_Padenie Silvestra
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_08_04_Padenie Silvestra
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_08_05_Padenie Silvestra
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_08_06_Padenie Silvestra
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_08_07_Padenie Silvestra
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_08_08_Padenie Silvestra
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_08_09_Padenie Silvestra
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_08_10_Padenie Silvestra
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_08_11_Padenie Silvestra
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_08_12_Padenie Silvestra
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_08_13_Padenie Silvestra
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_08_14_Padenie Silvestra
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_08_15_Padenie Silvestra
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_08_16_Padenie Silvestra
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_09_01_Bedstviya i stradaniya Rossii v poslednie gody tsarstvovaniya Ioanna
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_09_02_Bedstviya i stradaniya Rossii v poslednie gody tsarstvovaniya Ioanna
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_09_03_Bedstviya i stradaniya Rossii v poslednie gody tsarstvovaniya Ioanna
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_09_04_Bedstviya i stradaniya Rossii v poslednie gody tsarstvovaniya Ioanna
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_09_05_Bedstviya i stradaniya Rossii v poslednie gody tsarstvovaniya Ioanna
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_09_06_Bedstviya i stradaniya Rossii v poslednie gody tsarstvovaniya Ioanna
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_09_07_Bedstviya i stradaniya Rossii v poslednie gody tsarstvovaniya Ioanna
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_09_08_Bedstviya i stradaniya Rossii v poslednie gody tsarstvovaniya Ioanna
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_09_09_Bedstviya i stradaniya Rossii v poslednie gody tsarstvovaniya Ioanna
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_09_10_Bedstviya i stradaniya Rossii v poslednie gody tsarstvovaniya Ioanna
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_09_11_Bedstviya i stradaniya Rossii v poslednie gody tsarstvovaniya Ioanna
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_09_12_Bedstviya i stradaniya Rossii v poslednie gody tsarstvovaniya Ioanna
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_09_13_Bedstviya i stradaniya Rossii v poslednie gody tsarstvovaniya Ioanna
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_09_14_Bedstviya i stradaniya Rossii v poslednie gody tsarstvovaniya Ioanna
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_09_15_Bedstviya i stradaniya Rossii v poslednie gody tsarstvovaniya Ioanna
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_10_01_Uchrezhdenie patriarshestva v Moskve
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_10_02_Uchrezhdenie patriarshestva v Moskve
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_10_03_Uchrezhdenie patriarshestva v Moskve
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_10_04_Uchrezhdenie patriarshestva v Moskve
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_10_05_Uchrezhdenie patriarshestva v Moskve
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_10_06_Uchrezhdenie patriarshestva v Moskve
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_10_07_Uchrezhdenie patriarshestva v Moskve
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_10_08_Uchrezhdenie patriarshestva v Moskve
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_11_01_Patriarh Iov pri Godunove
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_11_02_Patriarh Iov pri Godunove
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_11_03_Patriarh Iov pri Godunove
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_11_04_Patriarh Iov pri Godunove
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_11_05_Patriarh Iov pri Godunove
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_11_06_Patriarh Iov pri Godunove
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_11_07_Patriarh Iov pri Godunove
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_11_08_Patriarh Iov pri Godunove
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_11_09_Patriarh Iov pri Godunove
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_12_01_Samozvanets i snosheniya ego s Rimom
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_12_02_Samozvanets i snosheniya ego s Rimom
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_12_03_Samozvanets i snosheniya ego s Rimom
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_12_04_Samozvanets i snosheniya ego s Rimom
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_12_05_Samozvanets i snosheniya ego s Rimom
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_13_01_Smutnoe vremya i patriarh Germogen
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_13_02_Smutnoe vremya i patriarh Germogen
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_13_03_Smutnoe vremya i patriarh Germogen
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_13_04_Smutnoe vremya i patriarh Germogen
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_13_05_Smutnoe vremya i patriarh Germogen
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_13_06_Smutnoe vremya i patriarh Germogen
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_13_07_Smutnoe vremya i patriarh Germogen
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_13_08_Smutnoe vremya i patriarh Germogen
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_13_09_Smutnoe vremya i patriarh Germogen
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_13_10_Smutnoe vremya i patriarh Germogen
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_13_11_Smutnoe vremya i patriarh Germogen
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_13_12_Smutnoe vremya i patriarh Germogen
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_13_13_Smutnoe vremya i patriarh Germogen
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_13_14_Smutnoe vremya i patriarh Germogen
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_13_15_Smutnoe vremya i patriarh Germogen
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_13_16_Smutnoe vremya i patriarh Germogen
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_13_17_Smutnoe vremya i patriarh Germogen
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_13_18_Smutnoe vremya i patriarh Germogen
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_14_01_Svyatye podvizhniki nachala XVII veka
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_14_02_Svyatye podvizhniki nachala XVII veka
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_14_03_Svyatye podvizhniki nachala XVII veka
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_14_04_Svyatye podvizhniki nachala XVII veka
Бахметева Александра - 02, Рассказы из русской церковной истории 02_14_05_Svyatye podvizhniki nachala XVII veka
Скачать RuTracker

Издательство:
Ардис
Просмотров:
34
Время:
12:30:04

Студия АРДИС предлагает вашему вниманию книгу Александры Николаевны Бахметевой, популярной в XIX веке писательницы. Она была дружна с Гоголем и Тургеневым, Станкевичем и Огаревым, состояла почётным членом Общества любителей российской словесности, много занималась благотворительностью. Сочинения Бахметевой многократно переиздавались до 1917 г., она известна как талантливый автор для детей и подростков разного возраста. В «Рассказах из русской церковной истории» занимательно и доходчиво излагаются события церковной жизни в контексте общего хода русского исторического развития. Мы знакомимся с жизнеописаниями святых, религиозными спорами, ересями, иночеством, подвижничеством и другими заслуживающими внимания фактами и явлениями из истории русской церкви. «Рассказы» высоко ценились современниками за высокую историческую точность, за простоту и живость повествования.
«Рассказы из русской церковной истории» — одно из главных произведений писательницы, исследующее огромный пласт русской жизни с древнейших времен крещения Руси до воцарения династии Романовых в начале XVII в. Россия восприняла от Византии не только основы христианства, но и учение о Богоданности царской власти, реализованное в принципе «симфонии» светской и духовной властей, потому изучение гражданской истории неотделимо от познания судеб Русской Православной Церкви, как и вообще история внешних событий «не полна и не понятна без указания на ход внутреннего духовного развития». Автор искусно сочетает историчность подхода к изложению материала с представлениями о Божественном промысле как движущем факторе истории.
II часть посвящена драматическим событиям второй половины XV - начала XVII вв.: царствованию Иоанна Грозного и опричнине, религиозным спорам и борьбе с ересями, учреждению патриаршества в Москве и церковно-исторической жизни Западной Руси; одни из наиболее ярких страниц рассказывают о христианских подвижниках начала XVII в. и о роли Церкви в деле спасения Родины в дни страшных испытаний Смутного времени. Из каждого исторического события автор извлекает прежде всего нравственные уроки: чтобы воспитать молодое поколение людьми высокой духовной культуры, любящими свою Родину, надо дать им возможность прикоснуться к славным страницам родной истории, столь богатой достойными примерами истинного служения Богу и Отечеству.